Hoppa till innehåll

Barn behöver mer än kunskap för att utvecklas

Barn behöver mer än kunskap för att utvecklas och bli rustade för livet. Förskolan och skolan ska vara en plats där varje barn känner trygghet och frimodighet att utveckla sin personlighet och begåvning. Sankt Thomas skola vill vara en miljö där barnen utvecklar goda relationer och övar sig i medmänsklighet och omtanke. Från de allra yngsta och hela vägen genom skolgången vill vi förmedla ett positivt och respektfullt förhållningssätt till varje människa och till vår miljö. Vår katolska grund ger oss goda förutsättningar att genomföra detta. 

Vår skola ger utrymme för varje persons tro och livsåskådning

På Sankt Thomas skola och förskola ser vi religion som en tillgång och inte som ett problem. Skolan startades och drivs av en ideell stiftelse med anknytning till den katolska församlingen i Lund. Grundtanken var att inom ramen för det svenska utbildningssystemet erbjuda en skola som bedriver utbildning i katolsk kristen anda. Utöver undervisning av hög kvalitet erbjuder vi samlingar med anknytning till kyrkoåret och olika etiska frågeställningar. Innehållet i samlingarna är utformat för att ge en inspiration som alla kan ha glädje av, oavsett tro och livsåskådning.  Eleverna får en fördjupad förståelse för vad stora högtider som jul och påsk handlar om, och därmed en förtrogenhet med vårt kristna kulturarv. På skolan finns också ett kapell, som är öppet för den som söker en stunds stillhet och eftertanke.

Med respekt för varje människas frihet

Respekten för människans fria vilja är grundläggande i all kristen etik. Vi har alla ett ansvar för att använda den friheten till att söka det som är gott, rätt och sant. På vår skola finns det inget tvång att delta i de konfessionella inslagen. Vi följer och bejakar skollagens bestämmelser om frivillighet och erbjuder alternativ om elever eller föräldrar önskar det. Samtidigt strävar vi efter att de konfessionella inslagen ska upplevas som intressanta och givande för alla.