Styrelsen

Kyrkoherde fader Johan i Sankt Thomas av Aquino katolska församling i Lund är stående ledamot i styrelsen. Fader Johan har tidigare varit Sankt Thomas skolas skolpräst. 

I övrigt består styrelsen av följande medlemmar:

Anna Blom, kassör

Susanne Eriksson, ledamot

Carolina Hernemar Ryde, tf ordförande

Klas Roos, ledamot

Anna Urniaz, suppleant

Mattias Wallergård, sekreterare

Styrelsen är huvudman för skolan och rektorns arbetsgivare. Styrelsen sammanträder cirka 4 gånger per termin. Vid mötena är skolledningen adjungerad. Styrelsen arbetar med strategiska frågor och fattar principbeslut men stöttar vid behov skolledningen i frågor som gäller det operativa arbetet.

Hälsning från styrelsen till elever, föräldrar och personal