Skolans förhållningssätt
Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. Här skapas möjligheten att omgående kunna åtgärda brister. Klagomål är ett enkelt sätt att ge synpunkter på det som inte fungerar väl i skolan. Beröm eller förslag till förbättringar tas om hand på samma sätt som klagomål.

Hantering av klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras på den enhet eller i den verksamhet där de hör hemma. Den som önskar ge synpunkter eller klagomål på verksamheten kan överlämna nedanstående blankett till skolans kansli, till skolledningen eller direkt till huvudmannen.

PDF
Rutin för hantering av klagomål